Stichting voor Christelijke Filosofie

Video-opname workshop prof. dr. Henk Geertsema

Video-opname tijdens workshop van Prof.  dr. Henk Geertsema (em): “Het bijbels grondmotief: bezinning noodzakelijk”
*
Enkele opmerkingen die gemaakt werden tijdens het verhaal van prof. dr. Henk Geertsema en tijdens de bespreking naderhand zijn niet in deze video-opname meegenomen en deze zijn daarom – voor zover dit nog kon worden weergegeven –  hieronder opgenomen.
*

Klik hier om de eerste video en hier om de tweede video te bekijken en beluisteren
*

Omdat de opmerkingen die gemaakt worden tijdens de lezing niet goed verstaanbaar zijn en prof. dr. Henk Geertsema daar wel kort op in gaat en omdat ook de bespreking naderhand niet beschikbaar is in deze opname, hieronder (dus) wat aanvulling op deze video:

  • Opmerking n.a.v. Adam als eerste mens in wie allen gezondigd hebben en onze “erfzonde”

Er wordt dan gewezen op Psalm 51 waar David zegt “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. ” en op de “moederbelofte” in Genesis 3 waar Adam en Eva én de satan toegesproken worden door God (Zie Genesis 3 m.n. verzen 14, 17 en 20).

  • Opmerking n.a.v. “dat Paulus nog zoekende is (Rom. 5, 1 Kor. 15, 1 Tim.) naar de verhouding Adam en Christus”

Er wordt opgemerkt dat in het Evangelie van Lukas Adam zonder meer “Adam, de zoon van God”  wordt genoemd en dat de Here Jezus, die toch God zelf is, wanneer Hij over het huwelijk spreekt niet zegt (wat Hij in ander verband wel doet) “meer dan Mozes is hier en van nu af…”, maar terug gaat naar het begin van de schepping en het door God “in het huwelijk gesteld zijn” van het eerste mensenpaar (waar Paulus later in zijn brieven sprekend met het gezag van de Heilige Geest bij aansluit).

  • Opmerking n.a.v. lezing als geheel

Er werd opgemerkt dat de Bijbel ons geeft wat de Heilige Geest nodig gevonden heeft om ons te laten weten. We moeten daarom oppassen met werken met en speculeren over dingen die er niet staan. Paulus spreekt als apostel met de wijsheid en het gezag van de Heilige Geest en wanneer hij dat niet doet, dan zegt (schrijft) hij dat er expliciet bij. Daarom is het veilig om te blijven bij een goede traditie van Schriftverklaring en -uitleg. Zelfs Paulus raadt dit al aan. In de jaren zeventig waren deze zaken en vragen ook volop in de belangstelling (o.a. EO, EH, Stichting Bijbel en Wetenschap, Bijbelstudieclubs en jeugdverenigingen).  Toen werd (nog) binnen de reformatorische kerkgemeenschappen (Gereformeerde Bond, CGK, GKV, NGK) als regel vastgehouden aan de “gangbare” uitleg van Genesis.  Daarom lijkt het er nu toch veel op dat er “externe factoren” (buiten Bijbelse factoren), zoals het gesprek met de “seculiere wetenschappelijke wereld” vooral van invloed zijn op het “anders” willen lezen van de eerste hoofdstukken van Genesis en andere Bijbelgedeelten.

*

Klik hier om de eerste video en hier om de tweede video te bekijken en beluisteren

*