Stichting voor Christelijke Filosofie

Agenda

Shalom

4 studiemiddagen met Nicholas Wolterstorff over filosofie, politiek, onderwijs en geloof

 

De Amerikaanse filosoof Nicholas Wolterstorff (1932) is één van de meest bekende en toonaangevende christenfilosofen van dit moment. In Nederland maakten we in de jaren negentig al kennis met zijn publicaties op het gebied van wetenschap en geloof. Zijn recentere zoektocht naar een christelijke visie op thema’s als rechtvaardigheid, onderwijs en liturgie is in Nederland veel minder bekend. Dat is jammer, want zijn denken op die praktische terreinen blijkt minstens zo betekenisvol en intellectueel uitdagend te zijn als zijn meer theoretische werk.

 

Binnenkort verschijnt in de boekenreeks (‘Verantwoordingsreeks’) van de Stichting voor Christelijke Filosofie de bundel Denken om shalom. Hierin staat de actualiteit van Wolterstorffs praktische filosofie centraal. Ter gelegenheid van de presentatie van deze bundel komt de 85-jarige filosoof begin juni naar Nederland om ons in vier studiemiddagen te inspireren tot het begrijpen, doordenken en toepassen van zijn gedachtegoed.

 

Samen met AKZ+ Weetwatjegelooft.nl organiseren we vier studiemiddagen met als thema ‘Shalom’. U  bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

 

6 juni 2017 – Amsterdam

Shalom voor Nederland       Wolterstorffs betekenis voor christelijke filosofie

Programma en aanmelding: www.weetwatjegelooft.nl/shalom1

 

7 juni 2017 – Den Haag

Rechtvaardigheid en vrede  Wolterstorffs betekenis voor christelijke politiek

Programma en aanmelding: www.weetwatjegelooft.nl/shalom2

 

8 juni 2017 – Ede

Shalom in het onderwijs      Wolterstorffs betekenis voor christelijk onderwijs 

Programma en aanmelding: www.weetwatjegelooft.nl/shalom3

 

9 juni 2017 – Kampen

Vrede zij u                             Wolterstorffs betekenis voor christelijk geloof

Programma en aanmelding: www.weetwatjegelooft.nl/shalom4


5 April: Avond in Maand van de Filosofie

Veritas Forum en Stichting voor Christelijke Filosofie hebben de handen ineengeslagen en organiseren op 5 april een bijeenkomst met als thema ‘Is er meer tussen werken en uitrusten?’. De avond staat onder leiding van filosoof Robert van Putten.
Is rusten een noodzakelijk kwaad; slechts een pauze die noodzakelijk is voor de volgende prestatie? Is rust niet meer dan een middel om de race vol te houden, of is rust een doel op zichzelf? Vrezen wij rust en is drukte uiteindelijk een vlucht voor onszelf? Deze avond gaan we actief op zoek naar ‘echte’ rust; de rust die gevierd kan worden.

 

Waar:                                   De Sociëteit van de NSU, Boothstraat 10, Utrecht

Wanneer:                           5 april van 20.00 uur tot 21.30 uur, daarna is er een borrel

Websites:                           http://www.christelijkefilosofie.nl & http://nl.veritas.org


De jaarlijkse studieconferentie van zaterdag 14 januari 2017 stond in het teken van de godsbewijzen, een onderwerp dat gezien de grote opkomst op veel belangstelling kon rekenen. Ditmaal waren er, in vergelijking met voorgaande jaren, opvallend veel vrouwen en jongeren onder de deelnemers. Samen met de inhoud van de conferentie maakt deze opkomst dat we terugkijken op een zeer geslaagde conferentie. Een mooie opsteker voor de nieuwe directeur Sander Luitwieler en zijn team van medewerkers. Zie ook het artikel in het Reformatorisch Dagblad: Studiedag christelijke filosofie

 

 

      

De hoofdlezing ‘De God van de filosofen’ werd gegeven door dr. ir. Jeroen de Ridder, naar aanleiding van het boek En dus bestaat God, dat hij schreef met dr. ir. Emanuel Rutten. In de lezing verdedigde hij het bredere project waarbinnen dit boek verscheen, namelijk een poging om via de analytisch-filosofische methode argumenten te geven voor het bestaan van God. Hij pleitte voor een plek voor deze methode binnen het bredere keuzemenu van manieren om zinvol over God en zijn bestaan te spreken. Kenmerkend voor deze methode is, zoals de naam al zegt, de conceptuele analyse, precisie, logica en het vermijden van metaforen en beeldspraak. Daarbij kent deze methode haar grenzen en zijn haar ambities beperkt, aldus De Ridder. De argumenten geven immers geen dwingende bewijzen en claimen geen harde afleidingen. Bovendien zijn er meerdere manieren om zinvol over God te spreken en hoeft deze stijl niet ieders smaak te zijn. De slotvraag van De Ridder was wat er op tegen kon zijn om ook op deze wijze een bijdrage te leveren aan de beantwoording van de Godsvraag en daarmee verder te gaan in het spoor van denkers als Anselmus en Thomas van Aquino.

 

In het co-referaat, gehouden door prof. dr. Marcel Sarot, die eerder al een kritische recensie aan het boek had gewijd (Radix, 2016, no. 1), gaf Sarot aan het nut van de filosofie niet te ontkennen, ook niet in relatie tot de Godsvraag. Toch had hij ernstige bezwaren tegen deze vorm van filosoferen, omdat deze haar uitgangspunten vindt in het neoscholastieke funderingsdenken, een manier van denken die juist een radicale breuk vormt met hoe er in de kerkgeschiedenis werd omgegaan met godsbewijzen en bovendien een denken dat de afgelopen decennia  problematisch is gebleken. Sarot verweet het de auteurs dat zij menen bij de katholieken op dezelfde boot te stappen, terwijl die boot niet heeft stilgelegen, maar is doorgevaren en de neoscholastiek achter zich heeft gelaten.
Inhoudelijk spitste de kritiek van Sarot zich toe op twee aspecten, namelijk de analytische methode (en haar basis in het funderingsdenken) en de wijze waarop we over Gods bestaan kunnen spreken. Volgens Sarot is ons spreken, bij uitstek als het gaat om God, altijd metaforisch. Het bestaan van God is een ander soort bestaan dan dat wij als mensen kennen binnen onze verstaanshorizon van tijd en ruimte. Spreken we toch op deze wetenschappelijke wijze over het bestaan van God, dan rekken we ons begrip van bestaan op, buiten de grenzen van onze mogelijkheden.
Bij religie werkt de analytische methode niet, volgens Sarot. In dit kader haalde hij zijn leermeester Brummer aan, die al stelde dat geloven meer vergelijkbaar is met een liefdesrelatie. Je weet dat de liefde er is, het is zelfs zeer bepalend voor je leven, maar je kunt deze nergens empiristisch vastleggen. Sarot waarschuwde ervoor het verlichtingsframe van de analytische filosofie te accepteren, omdat je dan (hoe sympathiek het ook lijkt) meegaat in het taalspel van mensen als Dawkins en Philipse, terwijl dat taalspel niet deugt. ‘Zo moet je niet over geloof willen spreken,’ aldus Sarot. Is het dan volstrekt zinloos om over God te argumenteren? Het is wel zinvol, stelde Sarot, maar de onderneming is nooit los verkrijgbaar van godsbeelden. Het christelijk geloof mag verdedigd worden, maar je mag er daarmee geen karikatuur van maken, zoals de analytische filosofie dat doet.

In de levendige discussie die volgde, mede op basis van vragen uit de zaal, spitste het gesprek zich toe op de definitie van het woord ‘bestaan’, de (on)mogelijkheid om neutraal te argumenteren zonder samenhang met godsleer en -beelden en op de (on)vermijdelijkheid van metaforisch spreken.

 

Na de lunch volgden twee workshoprondes, waarbij de deelnemers de keus hadden tussen de volgende workshops:

  • Utopiedenken in de techniek (prof. dr. Marc de Vries).
  • Een christelijk perspectief op veiligheid (dr. Ronald van Steden)
  • Wat betekent het om te rusten? (Robert van Putten MSc MA)
  • Christelijk management (dr. Tom van den Belt)
  • Valse en ware transcendentie (prof. (em.) dr. Sander Griffioen)
  • De EU in de wereld: publieke gerechtigheid in internationaal perspectief (Trineke Palm MSc)
  • Concessie en confessie: Over compromissen en christelijke ethiek (dr. Patrick Overeem)
  • Duurzame veehouderij in de praktijk (Corné Rademaker MSc MA)

*

 

 

 

Zie deze webpagina met de programma’s voor 2016-2017

Op zaterdag 26 maart 2016 organiseren het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven), Kunstencentrum STUK en 30CC voor de zevende keer het Feest van de Filosofie in Leuven, hét filosofie-evenement van Vlaanderen voor een breed publiek.

 

Het Feest van de Filosofie staat dit jaar stil bij het thema Over de grens. We zijn nog nooit zo vrij geweest als nu, maar tegelijk worden we steeds met grenzen geconfronteerd. Wanneer vluchtelingen Europa overspoelen zijn we gedwongen de gewetensvraag te stellen: zijn grenzen nodig? Wie zijn wij om anderen toegang tot ons grondgebied te ontzeggen? Welk doel dient de grens en hoever kunnen we ze verleggen? Waarom ervaren we een grenzeloze wereld als bedreigend? Het gaat niet enkel om geografische grenzen, maar ook om de grenzen tussen publiek en privé, afkomst en toekomst. Van het cordon sanitaire tot de scheiding tussen kerk en staat, talloze debatten tonen aan dat we blijven vragen om begrenzing. Of is grensoverschrijding de enige weg vooruit? Op het Feest van de Filosofie analyseren we de verschillende relaties tussen vrijheid en haar grenzen. Kan begrenzing op politiek, persoonlijk, pedagogisch en geografisch niveau op dezelfde manier worden verantwoord? Is een grenzeloze wereld beter?

 

Om 13u30 geeft Frank Furedi de openingslezing in 30CC/Schouwburg. Nadien wordt het programma verdergezet in Kunstencentrum STUK met o.m. Paul Scheffer, die dit jaar als verkozen essayist van de Maand van de Filosofie de vrijheid van de grens centraal stelt. Anya Topolski debatteert met Jihadkenner Montasser AIDe’emeh over de rol en de grenzen van religie in de seculiere samenleving. Antropologe Nadia Fadil en auteur Naema Tahir gaan in gesprek over migratie en de spanningen die daaruit kunnen voortvloeien. Voorts zijn er filosofische lezingen van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (die recent een diploma wijsbegeerte haalde) en Helder De Schutter. Op het Feest van de Filosofie vindt ook de boekvoorstelling plaats van Peter Venmans’ nieuwe boek Amor Mundi (Hoe houdbaar is individueel geluk in een wereld die we delen met anderen?) Je kan ook je kinderen (vanaf 6 jaar) inschrijven voor een workshop filosofie, of zélf aan de slag gaan in de interactieve workshop Geographia. We sluiten de avond af met een filmvoorstelling van Dogtooth en met Bloednoot©, een voorstelling waarin Tom Lanoye, Nicolas Rombouts en Teun Verbruggen een fragmentaire, versplinterde impro-jazz-lezing brengen van Lanoyes theaternovelle Fort Europa.

 

Praktisch

Feest van de Filosofie 2016 – Over de grens

Zaterdag 26 maart 2016, van 13u30 tot 22u

Leuven, 30CC/Schouwburg & STUK

Tickets en info: www.feestvandefilosofie.be

 

Meer informatie

Georganiseerd door het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) i.s.m. STUK Kunstencentrum en 30CC. Met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant, Uitgeverij Peeters, Cinema ZED en de Maand van de Filosofie.

Op 16 januari 2016 hield prof. dr. Harry Kunneman, hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek, een lezing op de jaarlijkse studieconferentie van de Stichting Christelijke Filosofie. Prof. dr. Jan Hoogland en dr. ir. Jan van der Stoep verzorgden een co-referaat. ’s Middags waren er een aantal workshops te volgen. Voor een overzicht van deze workshops klik hier.
*

Tijdens de studieconferentie zijn video-opnamen gemaakt van de lezing, van enkele presentaties tijdens de workshops en van reacties van deelnemers op deze studieconferentie:

Extra:

Conferentie Leuven - icoon 

REGISTRATION IS NOW OPEN!

 

Registration is now open for the 2016 Congress:

Christianity and the Future of our Societies

Date: August 15 – 19, 2016
Location: ETF Leuven, BELGIUM
Registration deadline: July 13, 2016

>> Register now

 

The event is jointly organized by the Evangelische Theologische Faculteit, Leuven and the Association for Reformational Philosophy and tackles issues facing the future of our societies. The focus of the conference is to analyze philosophically and theologically what Christianity can contribute to the well-being and flourishing of societies, and people within societies, in the 21st century, in very diverse contexts around the world. The aim of the conference is to discuss with scholars from all over the world not only the significance of religion and Christianity in general, but also the contribution of Christian theology and Christian philosophical thinking in particular for contemporary societies in very different contexts around the globe

 

Keynote Speakers
The event includes world renowned keynote speakers such as:

 

Luigino Bruni Associate Professor at the University of Milan-Bicocca and at the Sophia University of Loppiano in Florence
Govert Buijs Extraordinary Professor of ‘Political Philosophy and Religion’ and Associate Professor of Political & Social Philosophy at VU University Amsterdam
Veli-Matti Kärkkäinen Professor of Systematic Theology at Fuller Theological Seminary in Pasadena, California, USA
Kuk-Woon Lee Professor of Law at Handong University School of Law
Maake J. Masango Professor of Practical Theology at the University of Pretoria
Michael Northcott Professor of Ethics in the School of Divinity of the University of Edinburgh-
·        Patrick Nullens President and Professor of Systematic Theology and Christian ethics at the Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, Belgium
Marilynne Robinson American novelist and essayist
Rik Torfs Belgian canon law scholar, media personality, and the current Rector of the Catholic University of Leuven.

 

Each speaker will be covering a range of topics concerning future challenges facing global societal issues. This list is regularly being updated with more inspiring and well-known experts.

Program

In addition to the keynote lectures, workshops and paper presentations are scheduled in the specific domains or issues that are covered, like

 

–          Political theory – political theology
(e.g. human rights, international relations, tasks of states and governments; good governance, justice, etc. )

–          Philosophy or theology of technology

–          Philosophy or theology of economics

–          Civil society in a philosophical or theological perspective

–          Philosophy or theology of education and ‘Bildung’

–          Philosophical or theological ethics

–          Philosophy or theology of medicine and health

–          Environmental philosophy or theology

–          Philosophy or theology of arts and literature

–          Etc.

 

For more information check out our website:  http://www.cfs2016.org/

>> More information on the speakers

>> Consult program (subject to change)
>> Register now

> Request on campus accommodation

Conferentie Leuven - icoon