Stichting voor Christelijke Filosofie

Aankondiging Herman Dooyeweerd Prijs 2022

Aankondiging Herman Dooyeweerd Prijs 2022

For English, see below

Iedere vijf jaar reikt Stichting voor Christelijke Filosofie de Herman Dooyeweerd Prijs uit. De prijs bekroont filosofische publicaties die het meest dienstbaar zijn aan de verdere ontwikkeling en doordenking van de Reformatorische Wijsbegeerte (de Wijsbegeerte der Wetsidee). De prijs is ingesteld door het bestuur van Stichting voor Christelijke Filosofie ter gelegenheid van de 100e geboortedag van Herman Dooyeweerd (geboren op 7 oktober 1894).

De prijs werd in 1994 uitgereikt aan Tapio Puolimatka (Finland), in 2000 aan Kor Bril en Piet Boonstra (Nederland), in 2005 aan John Kok (Verenigde Staten), in 2011 aan Danie Strauss (Zuid-Afrika) en in 2016 aan Jonathan Chaplin (Verenigd Koninkrijk).

Het bestuur hoopt de prijs in 2022 weer te kunnen uitreiken. Een jury van vier leden zal de publicaties die in aanmerking komen voor de prijs beoordelen. Uiterlijk 1 mei 2022 zal de jury een advies uitbrengen aan het bestuur of, en zo ja, welke auteur de prijs verdient. De prijs bestaat uit een penning en een oorkonde. De uitreiking zal plaatsvinden tijdens een passende gelegenheid in de maanden na het besluit van het bestuur.

We nodigen u van harte uit om titels van publicaties in te dienen die volgens u in aanmerking komen voor de Herman Dooyeweerd Prijs. Het moet gaan om werk dat is gepubliceerd tussen 2017 en 2021. Suggesties kunnen tot uiterlijk 31 december 2021 worden gestuurd naar de secretaris van het bestuur via info@christelijkefilosofie.nl.


Announcement Herman Dooyeweerd Prize 2022

Every five years, the Foundation for Christian Philosophy organizes a competition for the Herman Dooyeweerd Prize. The prize is an award for work in the field of systematic philosophy or the history of philosophy that most furthers the cause of Reformational philosophy (the philosophy of the cosmonomic idea). The prize was established by the board of the foundation on the occasion of the 100th anniversary of Herman Dooyeweerd’s birthday (October 7, 1894).

The prize was previously awarded to Tapio Puolimatka (Finland) in 1994, to Kor Bril and Piet Boonstra (the Netherlands) in 2000, to John Kok (United States) in 2005, to Danie Strauss (Republic of South Africa) in 2011, and to Jonathan Chaplin (United Kingdom) in 2016.

The board hopes to award the prize again in 2022. A jury of four members will look at all eligible works published between 2017 and 2021 that are submitted to the secretary of the board before 1 January 2022. On 1 May 2022, the jury will advise the board on whether any of the submitted publications—and if so, which one—should be awarded the prize. The prize consists of a medal and a certificate. If the prize is awarded, this will take place at an appropriate occasion in the months after the board’s decision.

We warmly invite you to submit titles of published works that you believe to be eligible for the Herman Dooyeweerd Prize. Suggestions can be sent to the board’s secretary at info@christelijkefilosofie.nl before 1 January 2022.