Stichting voor Christelijke Filosofie

Blog

Stichting voor Christelijke Filosofie heeft als missie het doordenken, actualiseren en doorgeven van het christelijk-filosofische gedachtegoed. Dit op een manier die het leven van zowel christenen als niet-christenen verrijkt en bijdraagt aan een betere vervulling van hun roeping in de samenleving.

Voor het realiseren van onze missie moeten we het voor een belangrijk deel hebben van het geschreven woord. Welke beperkingen corona ook met zich meebrengt, lezen kunnen we gelukkig sowieso. Daarom belichten we in onze laatste nieuwsbrief graag onze boekenreeks aan de hand van een interview met dr. Bart Cusveller, de nieuwe voorzitter van de redactie.

Onze boekenreeks en mensen als Bart Cusveller zijn cruciaal om christelijke filosofie te doordenken, actualiseren en toe te passen op verschillende wetenschapsgebieden en maatschappelijke vraagstukken.

Zo hebben we pas in de reeks een langverwacht en goed ontvangen standaardwerk uitgebracht over kunst in de (neo)calvinistische traditie: Kunst D.V. En begin volgend jaar verschijnt een boek van Bart Cusveller zelf, over wijsgerige ethiek.

Misschien heeft u in deze coronatijd ook wel meer tijd gevonden om te lezen en de waarde daarvan extra ervaren. Wilt u ons juist in deze tijd een steun in de rug geven voor dit deel van ons werk? Bij voorbaat hartelijk dank.

U kunt uw gift overmaken op NL33 INGB 0001 2095 98 t.n.v. Stichting voor Christelijke Filosofie in Amersfoort, onder vermelding van ‘decemberbrief 2020’.

Met vriendelijke groet,

Dr. Sander Luitwieler, directeur

Onze hoogleraar Renée van Riessen was recent op TV in het programma Waar ben je bang voor? In dit programma gaat journalist Stevo Akkerman in gesprek met filosofen, psychologen en kunstenaars over het fenomeen angst.

Het gesprek met Renée van Riessen is te zien in de tweede en derde aflevering van de serie.

Over dezelfde thematiek is ook een zeer lezenswaardig interview met Renée van Riessen verschenen in Trouw (op 10 november 2020).

In Memoriam: John Kok (1949-2020)

Op 5 juli 2020 is John Kok op 71-jarige leeftijd overleden. Hij werkte het grootste deel van zijn carrière aan Dordt University in Sioux Center (Iowa, Verenigde Staten) als docent filosofie en decaan.

John Kok was actief betrokken bij de reformatorische wijsbegeerte, en vertegenwoordigde jarenlang de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte in de Verenigde Staten. Hij kwam in 1971 naar Nederland om aan de Vrije Universiteit Amsterdam filosofie te studeren, waar hij in 1992 promoveerde. John Kok werkte veel samen met Hendrik van Riessen en Jacob Klapwijk.

John Kok was ook actief in het bestuur van de Stichting Vollenhoven. Hij deed veel onderzoek naar het vroege werk van deze grondlegger van de reformatorische wijsbegeerte, en vertaalde delen van zijn werk naar het Engels.

Lees hier een uitgebreider in memoriam op de website van het Institute for Christian Studies in Canada.

In Memoriam: Elaine Botha (1938-2020)

Op 8 juli 2020 is Elaine Botha overleden. Ook zij was internationaal actief in de reformatorische wijsbegeerte. Ze studeerde onder andere filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onder begeleiding van Hendrik van Riessen en André Troost. Ze was tussen 1995 en 2004 respectievelijk vice-president en directeur van het Dooyeweerd Centre aan Redeemer University in Canada. Verder werkte ze als docent filosofie aan verschillende universiteiten.

Elaine Botha trouwde op late leeftijd met Bob Goudzwaard, met wie ze in Zuid-Afrika woonde.

Lees hier een uitgebreider in memoriam op de website van het Institute for Christian Studies in Canada.

Op 19 september 2020 werd het boek Kunst D.V. feestelijk gepresenteerd in de Grote of Barbarakerk in Culemborg. De boekpresentatie werd verzorgd door uitgeverij Buijten en Schipperheijn in samenwerking met de Roos van Culemborg.

Tijdens de boekpresentatie gaf Henk Reitsema een kort overzicht van de ontwikkeling van het denken over christelijke kunst na Rookmaker. Rookmaker was een kunsthistoricus en filosoof, die in de traditie van Kuyper en Dooyeweerd een christelijk perspectief op kunst ontwikkelde.

De Barbarakerk vormde een passende plaats om het boek Kunst D.V. te presenteren, aangezien de kerk gebruikt wordt als expositieruimte voor (christelijke) kunstenaars. Dit werd tijdens de bijeenkomst toegelicht door Rieks Hoogenkamp. Het boek werd overhandigd aan Andries Knevel.

Recensies van Kunst D.V.


Kunst D.V. is het 39e deel uit de boekenreeks Verantwoording. Het boek kost €29,90 (exclusief verzendkosten). Stuur ons een e-mail om het boek te bestellen.

Het boek Van zichzelf bevrijd van onze Leidse hoogleraar Renée van Riessen staat op de shortlist van de Hypatia-prijs 2020.

De Hypatia-prijs is een tweejaarlijkse prijs voor het beste en meest prikkelende en actuele filosofieboek geschreven door een vrouw. Met het instellen van deze prijs wil de Society for Women in Philosophy vrouwen in de filosofie in Nederland en Vlaanderen een podium bieden.

N.B. De prijsuitreiking vond plaats op zaterdag 3 oktober. Dit jaar ging de Hypatia-prijs naar Monica Meijsing voor haar boek Waar was ik toen ik er niet was?

prof. dr. Renée van Riessen

Op 22 juni 2020 is Dirk van Schepen benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting voor Christelijke Filosofie. Hij volgt Peter Sneep op, wiens termijn op 1 juli afloopt. Dirk van Schepen is docent en teamleider aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij studeerde Personeel en Arbeid en later filosofie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2017 maakt hij deel uit van het bestuur van Stichting voor Christelijke Filosofie.

Dirk van Schepen: “Het belang van onze stichting zit voor mij in wat ik als het meest wezenlijke van de filosofiebeoefening beschouw: de oriëntatie op het goede leven. Ik ben dankbaar dat ik daar als bestuursvoorzitter een steentje aan kan bijdragen.

Met ons werk staan we voor een aantal boeiende uitdagingen. Denk hierbij aan het beter gebruikmaken van de digitale mogelijkheden om voor nieuwe generaties van betekenis te zijn. Ook gaat het om een nauwere samenwerking tussen de hoogleraren onderling, met een netwerk van betrokkenen daaromheen, om meer focus en impact te hebben.

Deze uitdagingen gaan we gelukkig samen aan. In de achterliggende maanden hebben de hoogleraren, de directeur en de bestuursleden hierover meerdere inspirerende gesprekken gevoerd. Ik ben erg gemotiveerd om samen met hen te werken aan het doordenken, actualiseren en doorgeven van het christelijk-filosofische gedachtegoed.”

Vanwege de personele unie tussen de besturen van Stichting voor Christelijke Filosofie en het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut, wordt Dirk van Schepen ook bestuursvoorzitter van laatstgenoemde stichting.


Dirk van Schepen in de media

Het Nederlands Dagblad interviewde Dirk van Schepen naar aanleiding van zijn benoeming tot voorzitter. Daarnaast gaf ook Groot Nieuws Radio aandacht aan de benoeming door een kort interview met de kersverse voorzitter (tijdens De Nieuwe Morgen op 1 juli om 8:20 uur).


Onze Leidse hoogleraar Renée van Riessen was op 2 mei 2020 te gast bij het radio-programma Onderweg. Elsbeth Gruteke praat met haar over haar leven, haar werk en haar geloof.

Lees hier de aankondiging en luister hier de uitzending na.

Trouw interviewde onze Wageningse hoogleraar Jan van der Stoep, naar aanleiding van de publicatie ‘Met verwachting handelen: hoop en professionele vorming’.

Het boek ‘Met verwachting handelen‘ gaat over hoop als deugd voor professioneel handelen. Het is verschenen onder de redactie van Jan van der Stoep, René Erwich en Danielle van de Koot-Dees, allen werkzaam aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Door het corona-virus werken de bureaumedewerkers van Stichting voor Christelijke Filosofie zoveel mogelijk vanuit huis. We zijn daardoor niet of nauwelijks per telefoon bereikbaar.

U kunt het beste contact met ons opnemen per e-mail (info@christelijkefilosofie.nl) of door het invullen van het contactformulier.

Stichting voor Christelijke Filosofie benoemt per 1 maart 2020 dr. ir. Jan van der Stoep als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan Wageningen University & Research. Van der Stoep volgt prof. dr. ir. Henk Jochemsen op, die in 2018 met emeritaat ging.

Dr. ir. Jan van der Stoep

De band met Wageningen gaat voor Van der Stoep terug tot zijn studententijd. ‘Ik studeerde biologie in Wageningen, maar raakte meer en meer geïnteresseerd in vragen rond duurzame ontwikkeling. Door colleges van Egbert Schuurman, die destijds bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte in Wageningen was, kwam ik in aanraking met christelijke filosofie. Die colleges zijn voor mij een grote stimulans geweest om filosofie te gaan studeren.’


Ethiek van voedsel

Van der Stoep zal zich in Wageningen met name bezighouden met de ethiek van voedsel en landbouw. ‘Aan onze omgang met voedsel zitten veel ethische en levensbeschouwelijke dimensies. Denk bijvoorbeeld aan voorschriften voor de omgang met dieren die in verschillende religies naar voren komen. Daarnaast heeft voedsel te maken met internationale verhoudingen. Hoe verdelen we voedsel eerlijk op wereldschaal? En moeten we daarbij inzetten op lokaal voedsel of juist niet? In het onderwijs in Wageningen wil ik daar aandacht aan geven.’

Sander Luitwieler, directeur van Stichting voor Christelijke Filosofie, is heel blij met de benoeming. ‘Jan van der Stoep is al lange tijd bij onze stichting betrokken. Wageningen Universiteit is een plaats waar hij goed past als bijzonder hoogleraar, mede vanwege zijn connectie met de levenswetenschappen. Hij is goed ingevoerd in de christelijke filosofie én in staat om de betekenis daarvan te laten zien voor de alledaagse praktijk.’


Verhalen

Naast zijn hoogleraarschap blijft Jan van der Stoep voor vier dagen per week verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daar geeft hij leiding aan het lectoraat Bezieling en Professionaliteit en het lectoraat Journalistiek en Communicatie. Van der Stoep: ‘Welke taken ik bij de Christelijke Hogeschool Ede al dan niet blijf doen, is onderwerp van gesprek. Voor de zomer zal daarover meer duidelijkheid komen. In Ede heb ik veel onderzoek gedaan naar de betekenis van verhalen. Die belangstelling neem ik ook mee naar Wageningen. Ik ben geïnteresseerd in welke verschillende verhalen er over voedsel, landbouw en het beheer van de schepping worden verteld. Denk bijvoorbeeld aan de transitie naar kringlooplandbouw. Die transitie impliceert een groot verhaal. Zo’n verhaal is normatief van aard, om dat we ermee communiceren wat er momenteel niet goed gaat, wat we belangrijk vinden en waar we op hopen.’

In Wageningen zal Van der Stoep onder andere deel gaan uitmaken van het platform Levensbeschouwelijke Filosofie. Dit platform is bedoeld om, bijvoorbeeld door middel van een gemeenschappelijke cursus, de dialoog te faciliteren tussen verschillende levensbeschouwingen. Daarbij zullen ook niet-westerse stromingen (zoals Afrikaanse en Confuciaanse filosofie) een plaats krijgen.

Loopbaan Jan van der Stoep
Dr. ir. Jan van der Stoep (Barendrecht, 1968) is lector Bezieling en Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. Tevens is hij lector Journalistiek en Communicatie aldaar. Van der Stoep studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme’ (Kok, Kampen). Hij publiceerde op het gebied van techniekfilosofie, normatieve professionalisering, media en religie, corporate identity en journalistiek. Naast zijn professionele taken bekleedt hij diverse nevenfuncties. Zo was hij onder andere voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en voorzitter van A Rocha Nederland, een christelijke natuurbeweging.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting voor Christelijke Filosofie: dr. Sander Luitwieler (directeur)
directie@christelijkefilosofie.nl | 033 43 28 288

Klik hier voor een PDF-versie van het persbericht.

Het Nederlands Dagblad interviewde Jan van der Stoep naar aanleiding van zijn benoeming. Lees het interview hier. Ook het Reformatorisch Dagblad en de Wageningen Universiteit publiceerden over de benoeming.