Stichting voor Christelijke Filosofie

Nieuws

 

Stichting voor Christelijke Filosofie verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

Verwerking van persoonsgegevens

Stichting voor Christelijke Filosofie houdt een donateurs- en ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd die een publicatie bestellen of één van onze activiteiten bijwonen.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en bankgegevens om uitvoering te geven aan uw donatie, lidmaatschap, abonnement of bestelling. Daarnaast om u gericht te kunnen informeren over ons werk en te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, maar worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch (tel. 033 4328 288) of per e-mail (info@christelijkefilosofie.nl) doorgeven aan de administratie van Stichting voor Christelijke Filosofie. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Stichting voor Christelijke Filosofie is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting voor Christelijke Filosofie (Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort).

 

E-mail

Wanneer u zich heeft geabonneerd op onze digitale nieuwsbrief, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van ons werk. Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Stichting voor Christelijke Filosofie.

 

Beveiliging

Stichting voor Christelijke Filosofie neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Stichting voor Christelijke Filosofie houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze administratie via info@christelijkefilosofie.nl.

Stichting voor Christelijke Filosofie heeft een nieuw Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2018-2021. Lees het hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Op www.degrotevragen.nl, een initiatief van ForumC, is door de redactie een gratis cursus Religie en Geweld online gezet. In deze cursus ontdekken deelnemers wat de werkelijke relatie is tussen religie en geweld en vormen hierover een eigen mening.

 

Inmiddels denkt een ruime meerderheid van de Nederlanders dat religie meer kwaad dan goed doet. En dat religie de oorzaak is van oorlogen en geweld. De vraag is natuurlijk: waar komt dat idee vandaan? Klopt deze bewering eigenlijk wel? Wanneer kun je spreken van ‘religieus geweld’? Over dit soort vragen gaat het in de online cursus Religie en Geweld.

 

De cursus bestaat uit zes lessen en is gericht op twintigers. Deelnemers leren tijdens de cursus, onder begeleiding van een e-coach, welke hoofdstromingen er zijn in het denken over religie en geweld. Daarnaast leren ze nieuws en opiniebijdragen over religie en geweld duiden. Aan het einde van de cursus is de deelnemer in staat om zelf een persoonlijk antwoord te geven op de vraag of geweld onlosmakelijk verbonden is met religie.

 

De inschrijving voor de cursus verloopt via www.degrotevragen.nl/cursus-religie-en-geweld/

Verslag ochtendprogramma conferentie 20 januari 2018

 

Het verschijnen van de biografie Alleen God kan ons nog redden over Egbert Schuurman vormde de aanleiding voor het thema van het ochtendprogramma van de jaarlijkse conferentie: de relevantie van Schuurmans techniekfilosofie voor nu en de toekomst.

 

Marc de Vries, hoogleraar namens Stichting voor Christelijke Filosofie in Delft, gaf zijn heldere betoog over de relevantie van de techniekfilosofie van Schuurman als titel mee: ‘Profeet in Babel, pelgrim naar Jeruzalem’. Daarin vertelde hij zelf te ervaren op de schouders van twee reuzen te staan: Van Riessen en Schuurman. Vervolgens ging hij in op een drietal voor Schuurman kenmerkende thema’s: (1) tegen het beheersingsdenken (Babelcultuur), (2) tegen onverantwoorde reductie (technicisme) en (3) tegen het nastreven van utopie. Schuurman kwam met een Bijbels alternatief voor het beheersingsdenken: de tuin-stad, het beeld van Jeruzalem, waar liefde en dienstbaarheid worden nagestreefd. Hierbij moeten we ons realiseren dat we nu nog leven in de ‘hof van heden’, waar wij schoffels en harken maken om de dorens en distels te bestrijden.

 

De tweede boeiende lezing werd gehouden door René Munnik, bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente. Hij gebruikte als metafoor ‘Pelgrimeren naar Jeruzalem: te voet of met de teletransporter?’ Het gaat niet alleen om het doel, maar ook om de reis. Je kunt wel te voet een pelgrimage maken naar Santiago, maar niet in een Lamborghini. Hij wees op de beperkingen van de techniek en vooral de beperkte zelfbeschikking van mensen, en sprak uitvoerig over de technische betekenis en de gevolgen van het alfabet.

 

Tenslotte reageerde Schuurman op de lezingen, waarbij hij aangaf wat zijn belangrijkste leerpunten waren van zijn verdieping in de techniekfilosofie. In onze technische tijd komt veel geestelijke leegheid voor. Bijbels gezegd: ‘Wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel?’ Daarom is de titel van het boek, Alleen God kan ons nog redden, niet bedoeld als wanhoopskreet van Heidegger, maar als teken van hoop en verwachting.

 

Pieter de Boer

Video- & audio-opname Filosofisch Café ‘Meer dan wetenschap’
*

Op 12 december 2017 stond het thema ‘Meer dan wetenschap’ op de agenda van de Studium Generale-bijeenkomst van Universiteit Utrecht. Tijdens het Filosofisch Café besprak dr. ir. Jeroen de Ridder ‘sciëntisme: is wetenschap de enige of beste bron van kennis?’

*

Daphne den Dekker van Studium Generale heeft een mooi verslag gemaakt over deze avond. Deze is hier terug te lezen: www.sg.uu.nl/nieuws/2017/breed-palet-aan-kennis. Ook tref je hier de audio-opname van deze avond aan.
*

De video van deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door www.degrotevragen.nl: video-opname ‘Scientisme’
*

Met dank aan Studium Generale – Universiteit Utrecht

Beschikbare workshop-presentaties

*

Op deze pagina worden de beschikbare presentaties geplaatst, zodat u deze nog eens kunt nalezen of downloaden.

*

Ochtendprogramma:

Profeet in Babel, pelgrim naar Jeruzalem – Marc de Vries

Pelgrimeren naar Jeruzalem: te voet of met de teletransporter – René Munnik

 

Ronde 1:

Heelheid als voorwaarde voor wijsheid – Roshnee Ossewaarde – Lowtoo

Waardenbewust ontwerpen van de vluchtelingenketen – Christine Boshuijzen – van Burken

Een robot blijft gewoon een geprogrammeerde machine – Henk Geertsema

Is de geest louter een product van materiële structuur – Gerard Nienhuis

*

Ronde 2:

De verborgen speler op het instrument van de rede – Sander Griffioen

Smart grids: een filosofische verkenning van de elektrische infrastructuur van de duurzame samenleving – Maarten Verkerk

Programma conferentie 20 januari 2018

Naar aanleiding van het verschijnen van de biografie Alleen God kan ons nog redden over prof. dr. ir. Egbert Schuurman staan we tijdens het ochtendprogramma stil bij de relevantie van Schuurmans techniekfilosofie voor nu en de toekomst. U bent van harte uitgenodigd voor deze inspirerende dag!

Prof. dr. Marc de Vries zal betogen dat Schuurman in zijn techniekfilosofie niet alleen zinnige kritiek levert op het modernistische beheersingsideaal, maar ook een hoopvol perspectief biedt op de ontwikkeling en het gebruik van verantwoorde technologie.

Prof. dr. ing. René Munnik vindt echter dat een christelijk denken over techniek zich hier niet toe kan beperken. Volgens hem is ook bezinning nodig over de omgekeerde vraag: welke gevolgen heeft de hedendaagse (informatie)technologie voor het christendom als levensbeschouwing, levensstijl en levenswijze?

Na hun lezingen gaan beide heren met elkaar en Egbert Schuurman in debat.

*

Programma

10.00   Ontvangst met koffie/thee en boekenmarkt

10.30   Opening

10.45   ‘Profeet in Babel, pelgrim naar Jeruzalem’

Prof. dr. Marc de Vries, hoogleraar namens Stichting voor Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit Delft

‘Pelgrimeren naar Jeruzalem: te voet of met de teletransporter?’

Prof. dr. ing. René Munnik, hoogleraar namens Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente en universitair docent wijsbegeerte aan de Tilburg School of Catholic Theology

11.45   Debat tussen sprekers, Egbert Schuurman en de zaal

12.15   Lunch en boekenmarkt

13.30   Eerste ronde workshops

14.45   Tweede ronde workshops

15.45   Borrel

*

Workshops

Ook dit jaar kunnen we u een mooi aanbod aan workshops presenteren, die deels gerelateerd zijn aan het ochtendthema en deels over andere boeiende thema’s gaan. Aan het begin van de conferentie kunt u zich opgeven voor twee van de volgende workshops:

  1. Een robot blijft gewoon een geprogrammeerde machine – prof. dr. Henk Geertsema
  2. Dictaat van de deskundigheid: over de bedreiging van ‘technische’ politiek – Lambert Pasterkamp MSc MA
  3. Smart grids: een filosofische verkenning van de elektrische infrastructuur van de duurzame samenleving – prof. dr. Maarten Verkerk
  4. Met al uw krachten: heelheid als voorwaarde voor wijsheid – dr. Roshnee Ossewaarde-Lowtoo
  5. Beweging in de beweging – ing. Arjan de Visser MA
  6. De verborgen speler op het instrument van de rede: Dooyeweerds kritiek op het autonomie-ideaal – prof. dr. Sander Griffioen
  7. Waardenbewust vormgeven van de vluchtelingenketen – dr. ing. Christine Boshuijzen – van Burken
  8. Is de geest louter een product van materiële structuur? – prof. dr. Gerard Nienhuis

U vindt hier meer informatie: Beschrijvingen workshopsschrijvingen workshops

*
Locatie

Evangelische Hogeschool Amersfoort
Drentsestraat 1
3812 EH Amersfoort

*

Aanmelding

Stuur (bij voorkeur) een e-mail naar info@christelijkefilosofie.nl of bel 033 – 43 28 288, dan maken we uw aanmelding in orde. Dit kan tot uiterlijk 15 januari 2018.

*

Toegangsprijs en betaling
Studenten: gratis

Leden Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte: € 10,-

Niet-leden: € 15,-

In de toegangsprijs zijn koffie/thee, lunch en borrel na afloop inbegrepen.

 

Gelieve dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL33 INGB 0001 2095 98 t.n.v. Stichting voor Christelijke Filosofie in Amersfoort o.v.v. 8214 Studieconferentie 2018

*

We kijken uit naar uw komst!

 

Vriendelijke groet,

 

Sander Luitwieler, directeur

Boekpresentatie ‘Alleen God kan ons nog redden’

 

Afgelopen vrijdag werd het nieuwste boek in de Verantwoordingsreeks gepresenteerd in de Eerste Kamer in Den Haag. Onder ruime belangstelling van familie, vrienden, oud-collega’s en genodigden overhandigde Remco van Mulligen het boek waarin hij techniekfilosoof en politicus Egbert Schuurman centraal stelt.

*

Kranten

Ook de kranten hebben uitgebreid geschreven over de bijeenkomst rond dit boek:

Nederlands Dagblad, vrijdag 6 oktober, pagina 8:
https://www.nd.nl/nieuws/boeken/de-wereld-veranderde-sneller-dan-egbert-schuurman.2810373.lynkx 

Nederlands Dagblad, zaterdag 7 oktober, pagina 6:
https://www.nd.nl/nieuws/politiek/egbert-schuurman-wil-niemand-afschrijven.2811833.lynkx

*

Reformatorisch Dagblad, zaterdag 7 oktober, pagina 6:
Tegendraads christen in een seculier land

Reformatorisch Dagblad, zaterdag 7 oktober, pagina 17:
https://www.rd.nl/kerk-religie/subscription-required-7.133?aId=1.1435537

 

Reserveren en bestellen van het boek

U kunt het boek ´Alleen God kan ons nog redden’ alvast bestellen. Dit kan door contact met ons op te nemen via info@christelijkefilosofie.nl. Het boek kost € 29,90, exclusief verzendkosten.

*

Studieconferentie

In januari 2018 organiseren we de tweede bijeenkomst over Egbert Schuurman. Dit is de jaarlijkse conferentie van Stichting voor Christelijke Filosofie. Tijdens het ochtendprogramma willen we dieper ingaan op de relevantie van Schuurmans filosofische erfenis voor nu en de toekomst. In de komende tijd zullen we u hierover verder informeren.

Interview Govert Buijs in Soφie

*
Govert Buijs is onlangs aangesteld als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie. Maar wie is Buijs, wat zijn zijn drijfveren, wat wil hij meegeven? In Soφie nr. 4 (augustus 2017) staat een uitgebreid interview met hem, waardoor de lezer Buijs beter leert kennen. Dit interview is ook hier terug te lezen, zodat iedereen kan kennismaken met Govert Buijs.

Interview Govert Buijs – Sophie nr. 4

Wanneer u vaker filosofische interviews of achtergrondartikelen wilt lezen, neemt u een abonnement op Soφie! Voor € 36,90 per jaar ontvangt u Soφie al (studenten: € 18,45).  Kijk op sophieonline.nl voor meer informatie.

*

Met dank aan de redactie van Soφie.