moderne technologie

Semester 3 en 4

Cultuurfilosofie I: hedendaagse techniekfilosofie en IR-ethiek

Techniek roept in de samenleving zeer uiteenlopende reacties op. In het bijzonder de Corona crisis maakt dat er uitersten ontstaan: enerzijds een enorme waardering voor wetenschap en techniek en anderzijds een enorme onderwaardering van wetenschap en techniek en het geloof in complottheorieën.

Vroeger schreven techniekfilosofen meestal vrij kritisch over wetenschap en techniek. Wie wel eens iets van Heidegger of Ellul gelezen heeft, weet dat. Tegenwoordig zijn er techniekfilosofen, die weliswaar sterk beïnvloed worden door de filosofen van de vorige eeuw, maar toch een eigen geluid laten horen. Het gaat dan om thema’s als: in hoeverre is technologie cultuurgebonden, wat doet technologie met onze beleving van de werkelijkheid, wat doet de maatschappij met technologie en omgekeerd, hoeveel invloed heeft het denken in termen van technologie als brenger van een wereld zonder ziekten en ongemakken op ons vertrouwen op technologie? Hoe verhoudt dat zich tot vertrouwen op God? Hoe kijken christelijke denkers naar dit soort vragen? Hoe verhoudt het denken in termen van beheersing (“met z’n allen krijgen we het virus er onder”) zich tot het denken in termen van ontvankelijkheid en besef van menselijke beperkingen? Op dat soort vragen gaan we in bij dit vak.

Docent: Prof. dr. M. J. de Vries

Werkvormen: Werkcolleges

Credits: 3 ECTS

Waar: Technische Universiteit Delft

Wanneer: (voorlopige planning) woensdagmiddagen van kwart voor 4 tot half 6

Toetsing: Mondeling tentamen of kleine scriptie

Literatuur: M.J. Verkerk, J. v.d. Stoep, J. Hoogland en M.J. de Vries, Philosophy of Technology: An Introduction for Technology and Business Students (New York, NY: Routledge, 2005).

Inschrijven op Blackboard is aan te bevelen.

Code: WM0371TU

Filosofie I

Semester 1 en 2

Filosofie I: techniek- en wetenschapsfilosofie

In dit vak worden grondbegrippen van de techniek behandeld aan de hand van uitgewerkte gevalstudies. Dit gebeurt aan de hand van het conceptueel kader van de reformatorische wijsbegeerte.

Studenten leren technische ontwikkelingen op een filosofische manier te analyseren vanuit een reformatorisch-wijsgerig kader.

Docent: Prof. dr. M. J. de Vries

Werkvormen: Werkcolleges

Credits: 3 ECTS

Waar: Technische Universiteit Delft

Wanneer: -wordt nog bekend gemaakt-

Toetsing: Mondeling tentamen of kleine scriptie

Literatuur: Het college wordt gegeven aan de hand van het boek “Denken, Ontwerpen, Maken” van Verkerk, Hoogland, van der Stoep en de Vries (uitgegeven bij Boom in Amsterdam).

Inschrijven op Blackboard is aan te bevelen.

Code: WM0361TU

CFV

(periode B) 2024-2025

Christelijke Filosofie Vandaag

De aanmelding van dit vak verloopt via de Theologische Universiteit Utrecht. Kijk op hun website voor meer informatie over het vak en de aanmeldingsprocedure.

Docenten:

 • Jan van der Stoep
 • René van Woudenberg
 • Gerrit Glas
 • Renée van Riessen
 • Roel Kuiper
 • Ieke Haarsma

Credits: 5 of 7,5 EC

Waar: Theologische Universiteit Utrecht in het gebouw aan de Plompetorengracht 3 te Utrecht

Wanneer: wordt nog bekend

Toetsing: De cursus sluit je af met het schrijven van een essay waarin je, onder begeleiding, een eigen persoonlijke visie ontwikkelt.

Literatuur: -Wordt nog aangevuld-

Studenten van andere universiteiten kunnen dit vak gratis volgen. Andere belangstellenden betalen 137,50 euro per EC.

Cultuurfilosofie

Periode C 2024-2025

Cultuurfilosofie

In de colleges worden diverse trends in de hedendaagse cultuur, zoals individualisering, globalisering en belevingscultuur gepresenteerd. In het bijzonder wordt ingegaan op het belang dat tegenwoordig wordt gehecht aan zingeving, authenticiteit en levenskunst.

Parallel hieraan worden hoofdlijnen van de geschiedenis van de westerse filosofie geschetst met speciale aandacht voor een aantal ‘grote’ filosofen zoals Plato, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger en Levinas.

Leerdoelen

De student:

1. kan diverse trends in de hedendaagse cultuur weergeven, herkennen en evalueren;

2. kan reflecteren op zingeving, authenticiteit en levenskunst in de huidige cultuur;

3. kan de hoofdlijnen van de geschiedenis van de westerse filosofie beschrijven;

4. kan enkele voor de theologie relevante centrale filosofische begrippen, denkkaders, probleemstellingen en zienswijzen omschrijven en interpreteren.

Docent: Prof. dr. Jan van der Stoep

Werkvormen: Hoor- en werkcolleges; zelf- en literatuurstudie; opdrachten

Studenten geven tijdens een college een voordracht over ‘zingeving, authenticiteit en levenskunst vanuit christelijk perspectief’ en houden leerwinstrapportages bij.

Credits: 5 ECTS

Waar: Theologische Universiteit Utrecht

Wanneer: Maandagen en woensdagen, steeds om 13:30-15:15 uur.

Toetsing: Kennistoets (schriftelijk tentamen) en Essay

Literatuur:

 • Brink, G. van den, Oriëntatie in de filosofie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2000).
 • Smith, James, K.A., You are what you love. The spiritual power of habit (Grand Rapids: Brazos Press, 2016), hoofdstuk 1 (p. 1-25).
 • Taylor, Ch., De malaise van de moderniteit (Kampen: Kok Agora, 1996), hoofdstuk III- V, p. 37-61.
 • Tongeren, P. van, Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst (Zoetermeer: Klement, 2012), hoofdstuk III en IV (p. 99-134 & 137 -178).
 • Verhaeghe, P., Identiteit (Amsterdam: De Bezige Bij, 2012), hoofdstuk 1 (p. 13-39).

Code: BT-CF1B