Stichting voor Christelijke Filosofie

Missie

MISSIE: CHRISTELIJKE FILOSOFIE DOORDENKEN, ACTUALISEREN EN DOORGEVEN

Stichting voor Christelijke Filosofie wil het christelijk-filosofische gedachtegoed doordenken, actualiseren en doorgeven. Dit op een manier die het leven van zowel christenen als niet-christenen verrijkt en bijdraagt aan een betere vervulling van hun roeping in de samenleving.

Door middel van leerstoelen aan universiteiten, collegereeksen, lezingen, debatten en publicaties willen we bijdragen aan de vorming van huidige en toekomstige generaties hoger opgeleiden, met bijzondere aandacht voor studenten.
*

De meerwaarde van christelijke filosofie ligt met name in het inzicht die het geeft in de werkelijkheid en de handvatten die het daarmee biedt om tot begrip en handelen te komen. Dit is heilzaam in een context van simplistische antwoorden en reductionisme. Kenmerkend voor dit inzicht is:

1. Levensovertuiging gaat vooraf aan en is bepalend voor ons denken.
2. De werkelijkheid is in verscheidenheid (aspecten) én samenhang gegeven (en dus niet te reduceren tot een enkel aspect).
3. De werkelijkheid is normatief van aard en dat geldt dus ook voor onze professionele (beroeps)praktijken.
4. De werkelijkheid is relationeel van aard en de mens beantwoordt daarom aan zijn roeping door recht te doen aan de relatie met God, zichzelf, de ander en de schepping.

We kunnen hiervoor putten uit een lange traditie van christelijk-filosofisch denken, met voor onze Stichting als belangrijk ankerpunt de reformatorische wijsbegeerte van met name Herman Dooyeweerd, Dirk Vollenhoven en hun opvolgers. De laatste jaren houdt de Stichting zich meer dan voorheen ook bezig met denkers uit de bredere traditie van de christelijke filosofie, zoals Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff en Charles Taylor.

Het christelijk-filosofische gedachtegoed vraagt voortdurend om actualisering, zowel in het doordenken als doorgeven ervan. Het doordenken van de inhoud is een noodzakelijke voorwaarde voor het doorgeven; we staan steeds voor nieuwe vragen in andere contexten. Zo blijft het gedachtegoed van betekenis, ook voor nieuwe generaties.

Stichting voor Christelijke Filosofie is tevens het uitvoerende orgaan van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte. We ontvangen geen subsidie en zijn dus aangewezen op de bijdragen van leden en donateurs.

Lees hier ons Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021