Stichting voor Christelijke Filosofie

Jan Hoogland

Jan Hoogland

Jan Hoogland (1959) studeerde sociologie en filosofie. In 1992 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) op een proefschrift over de Metafysica bij Adorno.
Hij is sinds 1997 bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Twente. Daarnaast is hij universitair docent Bestuurswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was ruim 25 jaar hoofdredacteur van christelijk-filosofische tijdschrift Sophie.

Recente activiteiten

“Samen met mijn collega Renée van Riessen heb ik een boek mogen redigeren over multiculturalisme. De kern van dat boek wordt gevormd door de vertaling van een fraai essay van Jonathan Chaplin, getiteld Multiculturele gerechtigheid. Ook zijn er in dit boek een vijftal discussiebijdragen opgenomen over dit uiterst actuele thema. Een mooi voorbeeld van wat de christelijke filosofie kan bijdragen aan de bezinning over actuele maatschappelijke vraagstukken.

Recentelijke mocht ik betrokken zijn bij een tweetal promoties. Op 11 oktober 2019 promoveerde Ad van Geesbergen op een proefschrift Duurzame schaarste. Een kritische analyse van twee econonmische duurzaamheidsparadigma’s geïnspireerd door de filosofie van Dooyeweerd.

Op 28 februari 2020 mocht ik opponeren bij de promotie van Mathilde Oosterhuis-Blok die aan de Theologische Universiteit Kampen en Tilburg University promoveerde op het proefschrift Marktwerking en publieke belangen – Een analyse vanuit het neoliberale denken en de beginselen van subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring.

Aan de Universiteit Twente is met ingang van februari 2020 weer een nieuwe groep studenten begonnen aan het Bachelors Honours Programme. Ongeveer vijftien van hen hebben gekozen voor de Track Philosophy die ik daar samen met mijn collega’s dr. Nils Wagner, dr. Nolen Gertz en dr. Miranda Nell mag aanbieden.”

Contact

Vakgebied

 • De Normatieve Praktijk Benadering
 • Filosofie van de onderwijspraktijk
 • Filosofie van de zorgpraktijk
 • Filosofie van het professionele handelen
 • Besturen van maatschappelijke organisaties

Overige activiteiten

 • Universitair docent Bestuurswetenschappen aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam (www.fsw.vu.nl)

Universiteit

Publicaties

 • Riessen, R. van, Hoogland, J. (red.) (2020). Multiculturele gerechtigheid. Een christelijk-wijsgerige visie in discussie. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
 • De praktijk van goed onderwijs. Over het hoe en waarom van goed onderwijs. In: Hermans, Chr. (red.) (2020). Waar is het onderwijs goed voor? Anders denken over onderwijs. Eindhoven: Damon, 202-229.
 • Het probleem van professionals en amateurs. In: Sophie 10, no. 1 (januari 2020).
 • Hoogland, J. (2019). Positioning the Normative Practice Approach. In: Vries, M.J. de, Jochemsen, H.J. (ed.). The Normative Nature of Social Practices and Ethics in Professional Environments. Hershey: IGI Global (ISBN 9781522580065 (hardcover); ISBN 9781522580072 (ebook), 31-54.
 • Secularisatie: een geslaagd experiment? In: Steden, R. van, Putten, R. van (red.) (2019). Pragmatisch verzet tegen cultuurpessimisme. In gesprek met het oeuvre van Hans Boutellier. Den Haag: Boom Bestuurskunde, 59-74.
 • Christelijke reflecties op de tegenstellingen van onze tijd. In: In: Sophie 9, no. 6 (december 2019), 16-21.
 • Hoogland, J. (red.) (2017). Tevreden met goed onderwijs? Over de beperkte maakbaarheid van onderwijs. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
 • Broer, N. A., Hoogland, J.,, van der Stoep, J. (2017). Christian Higher Education in a Changing Context: Shifting From Pillars to Practices. Christian Higher Education, 16(1-2), 55-66. doi:10.1080/15363759.2017.1250525.
 • Verkerk, M.J. & Hoogland, J. & Stoep, J. van der & Vries, M.J. de (2016). Philosophy of Technology. An Introduction for Technology and Business Students. Routledge (ISBN 9781138904392).
 • Buijs, G.J. & Hoogland, J. (red.) (2016). Ontzuilde bezieling. Transformatie van burgers en maatschappelijke organisaties. Den Haag: Boom Lemma (ISBN 978-94-6236-538-4).
 • Quartel, J. & Hoogland, J. (2015). Levenskunst voor iedereen. Utrecht: Kok (ISBN 978-90-435-2289-2).
 • Steden, R. van & Hoogland, J. (Eds.) (2013). In vertrouwen leven. Tegendraadse beschouwingen over veiligheid. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn
 • Hoogland, J., Verkerk, M.J. (2010). Prediker voor managers – Levenswijsheid voor bestuurders en professionals, Kampen: Ten Have (ISBN 978 90 259 6116 9), 176p..
 • Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep, J. van der, Vries, M.J. de (2007). Denken, ontwerpen, maken – Basisboek techniekfilosofie, Amsterdam: Boom, 2007.